အျခားလူေတြ ေမးေနၾကတဲ့

ဒီ စာမ်က္နွာမွာေတာ့ အျခား သံုးစြဲသူေတြ ေမးေနၾကတဲ့ အေမးအေျဖေတြကို ေတြ႔ရွိနိုင္ပါတယ္။ သင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထပ္ရွိရင္ ကြ်နု္ပ္တို႔ကို အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။

ထပ္မံထည္႔သြင္းရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Q: Voice SMS (အသံျဖင့္ စာတို) ေပးပုိျခင္း ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါသလား။


A: Ooredoo ကြန္ယက္ သံုးစြဲသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းသာ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါသည္။ မိတ္ေဆြ Voice SMS ေပးပို႔လုိသည့္ Ooredoo ဖုန္းနံပါတ္ေရွ႕တြင္ *ရိုက္လိုက္ပါ။ မိတ္ဆက္သံ ၾကားရမည္ ျဖစ္ျပီး အသံ ၾကားျပီး ပါက မိတ္ေဆြ မွာၾကားလိုသည့္ အရာကို စကၠန္႔ ၂၀ ၾကာအထိ အသံဖမ္း ႏိုင္ပါသည္။ မွာၾကားလိုသည္ကို မွာၾကားျပီး ပါက # ကို ႏွိပ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းခ်လိုက္ပါ။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Voice mail အတြက္ ကုန္က်စားရိတ္ရိွပါသလား။


A: ဤ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ အသံုးၿပဳၿပီး၊ ရပ္ဆိုင္းၿခင္း၊ ၿပန္လည္ အသံုးၿပဳၿခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းၿခင္း၊ ၿပန္လည္အသံုးၿပဳၿခင္း၊ စစ္ေဆးၿခင္းတို႔အတြက္ အခမဲ႔ၿဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြေခၚဆိုသည္႔ ဖုန္းထံမွ ပံုမွန္ဖုန္းေခၚဆိုခသာ ၿဖတ္ေတာက္ပါမည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Voicemail (အသံျဖင့္ စာပို႔ျခင္း) ဝန္ေဆာင္မႈုမ်ား ရရွိ ႏိုင္ပါသလား။


A: Ooredoo သံုးစြဲသူမ်ား အားလံုး Voice mail ကို အခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါသည္။ စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ Voice mail နံပါတ္ +959970003131 သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ား လဲႊေျပာင္း ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရ ပါမည္။ မိတ္ေဆြ၏ ဟန္းဆက္ပါ setting မ်ားကိုလည္း ညွိေပး ရပါမည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Ooredoo ၏ 3G ဆင္းမ္ကဒ္ေတြမွာ ဘယ္လို VAS ေတြပါ ေသးလဲ။


A: Ooredoo 3G ဆင္းမ္ကဒ္မ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ပါျပီးသား ဝန္ေဆာင္မွႈမ်ား ရွိပါသည္။ ဥပမာ ဖုန္းေခၚဆုိမႈု ေခတၱေစာင့္စားေစျခင္း၊ လြတ္သြားသည့္ ေခၚဆုိမွုမ်ား အတြက္ သတိေပးျခင္း၊ ဖုန္းျပန္ေခၚေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း၊ ေခၚဆိုသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ ေဖာ္ျပ ေပးျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Ooredoo ၏ VAS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္သံုးစြဲဖို႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလည္း။


A: Ooredoo ဆင္းမ္ကဒ္ေတြမွာ အလုိအေလ်ာက္ ပါျပီးသား VAS ေတြကို ဆင္းမ္ကဒ္ စသံုးသည့္ႏွင့္ တျပိဳင္တည္းသံုး၍ ရပါျပီ။ အျခား ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေျပာဆုိ ရာတြင္မူ ယင္း VAS မ်ား သံုး၍ ရမည္ဟု အာမ မခံ ႏိုင္ပါ။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: VAS မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း မရွိပါကလည္း သံုးစြဲခ ဆက္လက္ျဖတ္ေတာက္ေနမွာလား။


A: စာရင္းဝင္သံုးစြဲခ ေပးရသည့္ VAS ဝန္ေဆာင္မွု ဆုိပါက ဆက္လက္ အသံုးျပဳျခင္း မရွိလွ်င္ အသံုးျပဳမွု ရပ္ဆိုင္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ပါက သံုးစြဲခ ဆက္လက္ ေပးေနရ ပါမည္။ အကူအညီလိုပါက Contact enter နံပါတ္ ၂၃၄ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းပါ။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ႏိုင္ငံၿခားေရာက္ေနတုန္း Voice mail သံုးလို႔ရမလား။


A: ရပါသည္။ +959970003131 သို႔ေခၚယူသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။