• ျမန္မာၿပည္ကအားလံုးအတြက္ ၾကည္လင္ၿပတ္သားတဲ႔ ေခၚဆိုမႈမ်ားနဲ႔ ၿမန္ဆန္တဲ႔ အင္တာနက္ကို ခံစားလိုက္ပါ။

အၾကံျပဳေဖာင္ျဖည့္စြက္ရန္

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။