• ျပည္ပေရာက္စဥ္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ

 • Mobile Prepaid

  လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္အစီအစဥ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူၿပီး ဆက္သြယ္ေရးကုန္က်စရိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • Dedicated Internet Access DIA

  မိတ္ေဆြရဲ့ရုံးကို ျမန္ႏႈန္းျမင့္ျပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အင္တာနက္ကြန္ရက္နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ။
 • Mobile Internet

  လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းသုံးအင္တာနက္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေနရာမေ႐ြး ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္။
 • Unlimited talk and text

  Talk and text all you want - nationwide

ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ မိုဘိုင္းပစၥည္း
ဆိုင္ရွာရန္

ဘာမ်ားကူညီေပးရပါမလဲ။

ေမးခြန္း(သို႔) ၿပႆနာမ်ားအတြက္ ကူညီဖို႔ အၿမဲအဆင္သင္႔ရွိပါတယ္။

 • ၏ သံုးစြဲသူ ဆက္သြယ္ရန္ဗဟိုဌာန

  သံုးစြဲသူ အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ား ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ရဲ႔ ခ်က္ခ်င္း အကူအညီရရိွဖို႔ ဆက္သြယ္ရန္ဗဟိုဌာနကို ဖုန္းဆက္ေပးပါ။

  ဆက္သြယ္ရန္
 • ကြန္ရက္ ၿဖန္႔က်က္မႈ တည္ေနရာၿပ

  Ooredoo ရဲ႔ ၿမန္မာၿပည္အႏွံကြန္ရက္ ၿဖန္႔က်က္မႈကို စစ္ေဆးဖို႔ ကြန္ရက္ၿဖန္႔က်က္မႈတည္ေနရာၿပက ကူညီေပးပါမယ္။

  ကြန္ရက္ရရိွမႈ ဧရိယာ
 • ဘာေမးၿမန္းလိုပါသလဲ

  အေထာက္အကူၿပဳ က႑က အသံုးဝင္တဲ႔ ေသာ႔ခ်က္၊အသံုးက်ေသာ လခ္႔မ်ား ႏွင္႔ သတင္းမ်ား အၿပင္ လမ္းညႊန္မွဳ ေတြအၿပည္႔ရိွပါတယ္။

  ေမးေနက် ေမးခြန္းမ်ား
 • ဆိုင္ရွာရန္

  Ooredoo အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွာ စမတ္က်တဲ႔ ပစၥည္းမ်ားၿပည္႔စံုၿပီး အရည္အခ်င္း ၿပည္႔၀တဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကလည္းကူညီဖို႔ အသင္႔ရိွေနပါတယ္။

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။