ၾကည္႔ရႈစရာမ်ား လူမႈကြန္ရက္က႑

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လူေနမႈဘဝမ်ားကို ဒီဂ်ီတယ္ဝန္ေဆာင္မႈၿဖင္႔ ၿပည္႔ဝေကာင္းမြန္ေစၿခင္း

ေရာင္းအားၿမွင္႔တင္မႈမ်ား ႏႈန္းထားမ်ား မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ား

ဘာမ်ားကူညီေပးရပါမလဲ။

ေမးခြန္း(သို႔) ၿပႆနာမ်ားအတြက္ ကူညီဖို႔ အၿမဲအဆင္သင္႔ရွိပါတယ္။

 • Customer contact centre

  Call our contact centre for immediate assistance from our customer experience personnel

  Contact Us
 • Network coverage locator

  Our network locator will help you check Ooredoo's coverage areas across Myanmar

  Coverage Area
 • Do you have a question?

  Our support section is packed full of useful tips, tools, information and guidance

  FAQ
 • Find a store

  Ooredoo stores are packed full of smart stuff and smart people who are ready to help

  Find A Store
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။